• ASD Notices About COVID-19 Multiple Languages Web Banner

 • 03/13/20 Update: ASD School Meals March 16 - 20 - Arabic

  عوائل ابرن الكريمة. خلال استمرارنا العمل على التحضير لاغلاق طويل الامد للمدارس، يمكنكم توقع سلسلة من التواصل خلال الاسبوع 16/3-20/3. و مستمرون بالتحديث على موقعنا الالكتروني و الايميل لتحديث المعلومات المتاحة في حينها.

  Comments (-1)

 • 03/12/20 Update: ASD School Closure Effective Monday. March 16 - Dari

  همانطور که می دانید، ما با یک بحران بی سابقه صحی عمومی روبرو هستیم می دانم که به دلیل تحولات روزمره وضعیت، چند هفته باعث افزایش فشار ذهنی بوده است.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Dari

  مقامات صحی عمومی راهنمایی هایی را برای کاهش سرعت COVID-19 صادر کرده اند. علاوه بر بخشنامه مقام ولایت مبنی بر لغو رویدادهای/گردهمایی های بزرگ، صحت عمومی- شهرهای Seattle & King County هدایت جدید صادر کرده اند که بر همه وقایع تأثیر می گذارد. ما باید وظیفه خود را انجام دهی

  Comments (-1)
 • 03/11/20: ASD Update to COVID-19 Response - Dari

  سلام برشما، این اولین ارتباط از چندین ارتباط طی روزهای آینده است که براساس شرایط COVID-19 در حال تحول است.

  Comments (-1)

 • 03/12/20 Update: ASD School Closure Effective Monday. March 16 - Farsi

  همانطور که اطلاع دارید، ما با بحران سلامت عمومی بیسابقهای روبرو هستیم. متوجه هستم هفتههای گذشته با وخیم شدن روز به روز اوضاع استرسزا بوده است.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Farsi

  مقامات بهداشت عمومی دستورالعملی برای کاهش سرعت گسترش COVID-19 منتشر کرده‌اند. علاوه بر دستور فرماندار مبنی بر لغو رویدادهای شلوغ، سازمان بهداشت عمومی شهرستان Seattle و King راهنمای جدیدی منتشر کرده که بر تمام رویدادها قابل اعمال است. باید به وظیفه خود عمل کنیم.

  Comments (-1)
 • 03/11/20: ASD Update to COVID-19 Response - Farsi

  سلام. این اولین مورد از اطلاع‌رسانی‌های متعدد ما در این روزها در رابطه با بیماری COVID-19 می‌باشد که به سرعت در حال گسترش است.

  Comments (-1)


 • 03/12/20 Update: ASD School Closure Effective Monday, March 16 - Pashto

  لکه څنګه چې پوهېږئ، موږ د عامه روغتیا له یوه بې نظیره ستونزې سره مخ یاستو. زه پوهېږم چې تېرې څو اونۍ له اندېښنو ډکې وې ځکه وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Pashto

  د اولسي روغتيا افسرانو لارښوونې صادر کړي تر څو د COVID-19 خپرېدل سوکه کړي۔ د ګورنر د حکم تر څو لوی پښې فسخ کړو سره اضافي، اولسي روغتيا سيټل او کنګ کاونټۍ نوې لارښووني صادر کړي چې په ټولو پېښو تاثير کوي۔ موږ بايد د خپلې برخې کار وکړو۔

  Comments (-1)
 • 03/11/20: ASD Update to COVID-19 Response - Pashto

  اسلام عليکم۔ دا د COVID-19 په چټکتيا سره خپرېدو پر اړه په راتلونکو ورځو کې د لوړ شمېر خبرتياويو څخه لومړی خبر دی

  Comments (-1)

 • 03/12/20 Update: ASD School Closure Effective Monday, March 16 - Punjabi

  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਗੁਜਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Punjabi

  ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ COVID-19 ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Public Health- Seattle ਅਤੇ King County ਨੇ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਰਮ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

  Comments (-1)
 • 03/11/20: ASD Update to COVID-19 Response - Punjabi

  ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ COVID-19 ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸੰਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

  Comments (-1)

 • 07/01/20: Planning for 20-21 School Year - Russian

  Я надеюсь, что вы наслаждаетесь летними каникулами. Я хочу дать вам обновленную информацию о наших планах на 20-21 учебный год. Мы работаем над тем, чтобы осенью возвратить учащихся в школу, а безопасность учащихся и персонала является нашей первоочередной задачей. Исходя из того, что мы знаем сегодня, осенью у нас будет школа, но она будет выглядеть значительно иначе.

  Comments (-1)
 • 06/19/20: School Registration and Summer Meals - Russian

  В конце 19-20 учебного года мы хотим рассказать вам о двух важных темах.

  Comments (-1)
 • 05/01/20 Update: Grading & Attendance Area Citizen's Ad Hoc Committee - Russian

  Я надеюсь, что у вас и вашей семьи все хорошо. Прошедшая неделя была первой неделей нового обучения со времени закрытия школ. С этого момента и до 19 июня студенты и преподаватели должны регулярно общаться. Я хочу рассказать вам о двух других темах, над которыми мы работали.

  Comments (-1)
 • 04/17/20 Update: Continuous Learning in the ASD - Russian

  Мы делаем переход от повторения к новому обучению, начиная с понедельника, 20 апреля. Мы разработали План непрерывного обучения ASD, который будет направлять нас последние восемь школьных недель. Больше информации можно получить здесь.

  Comments (-1)
 • 04/13/20 Update: Transition to New Learning - Russian

  Со школьными зданиями, закрытыми до конца учебного года, мы продвигаемся вперед в обеспечении непрерывного обучения для наших студентов. 20 апреля мы перейдем от повторения пройденного к обучению на основе ключевых стандартов. Настало время для студентов вернуться к работе, если они еще не подключились.

  Comments (-1)
 • 04/06/20: Schools Closed Remainder of 19-20 School Year - Russian

  Сегодня губернатор Инсли объявил, что школьные здания будут закрыты до конца 2019-20 учебного года. Я не могу описать свои эмоции и, как и многие из вас, я опечален этой новостью. Школы Абурна - особые места. Отношения между студентами, сотрудниками и семьями являются сердцем нашего сообщества. Я хочу, чтобы вы знали, сколько учителей и сотрудников, от которых я слышал, с разбитым сердцем, что они не могут быть вместе со студентами.

  Comments (-1)
 • 04/02/20: Update to Families of Seniors - Russian

  Я хочу протянуть руку и дать вам оновленую информацию специально для старшеклассников. Мы все еще ожидаем окончательного руководства от государства и пока не имеем ничего солидного. Однако я могу заверить вас, что мы работаем над тем, чтобы ни один отвечающий критериям старшеклассник не потерял возможность получить высшее образование.

  Comments (-1)
 • 04/01/20: Update for ASD Families - Spring Break and Survey - Russian

  Спасибо вам за все, что вы делаете, чтобы помочь сохранить наш дистрих и вашего ученика, который занимается обучением. Эта пандемия является вызовом для всех нас, и мы будем преодолевать ее вместе.

  Comments (-1)
 • 03/27/20: Update to the Community - Russian

  Я надеюсь, что ваша семья чувствует себя хорошо в это беспрецедентное время. Мы прилагаем все усилия, чтобы поддержать наш район во время закрытия, и я хотел бы проинформировать вас о некоторых темах, которые

  Comments (-1)
 • 03/23/20 Update: ASD Families with Seniors - Russian

  Школьный округ Абурна продолжает делать выпуск старшекласников главным приоритетом. Мы знаем, что у семей есть много вопросов о том, что означает закрытие школы для выпускников. В нашем штате законодательный орган, Государственный совет по образованию (SBE) и Офис суперинтенданта общественного образования (OSPI) предоставляют законы и правила, касающиеся требований к получению диплома.

  Comments (-1)
 • 03/13/20 Update: ASD School Meals March 16 - 20 - Russian

  Поскольку мы продолжаем прорабатывать детали этого долгосрочного закрытия школ, вы можете рассчитывать на получение серии сообщений. Как упоминалось во вчерашнем сообщении, одним из главных приоритетов является обеспечение питания наших студентов.

  Comments (-1)
 • 03/12/20 Update: ASD School Closure-Effective Monday 3/16 - Russian

  Как вы уже знаете мы столкнулись с беспрецендентным случаем эпидемии заболевания. Я знаю, что последние недели были напряженными, так как ситуация прогрессирует ежедневно.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 8:27 p.m. COVID-19 Update - Russian

  Сегодня днем ​​я участвовал в видео-встрече с участием управляющих из округов Кинг, Снохомиш и Пирс с губернатором Инсли.

  Comments (-1)
 • 3/11/20 Update: Event Cancellations - Russian

  Должностные лица общественного здравоохранения выпустили руководство по замедлению распространения COVID-19. В дополнение к директиве губернатора об отмене крупных мероприятий, Департамент общественного здравоохранения округа Сиэтл и Кинг выпустил новое руководство, которое затрагивает все события. Мы должны сделать свою часть.

  Comments (-1)
 • 3/11/20 ASD Update to COVID-19 Response - Russian

  Это будет первое из нескольких сообщений в ближайшие дни, основанное на быстро развивающейся ситуации с COVID-19.

  Comments (-1)


 • 07/01/20: Planning for 20-21 School Year - Spanish

  Espero que estén disfrutando de sus vacaciones de verano. Quiero darles una actualización en lo que se refiere a nuestra planeación para el año escolar 20-21. Estamos trabajando para el regreso de los estudiantes a la escuela en el otoño, haciendo de la seguridad de los estudiantes y el personal nuestra prioridad más grande. Basado en lo que sabemos hasta ahora, tendremos escuela en el otoño, pero será de manera significativamente diferente.

  Comments (-1)
 • 05/01/20 Update: Grading & Attendance Area Citizen's Ad Hoc Committee - Spanish

  Espero que Ustedes estén bien. La semana pasada fue la primera semana de la manera nueva de aprendizaje durante el cierre. Los estudiantes y maestros estarán en contacto regular desde ahora y hasta el 19 de junio. Quiero ponerlas al corriente en dos tópicos en los que estamos trabajando.

  Comments (-1)
 • 04/17/20 Update: Continuous Learning in the ASD - Spanish

  Vamos a pasar de aprendizaje de enriquecimiento a conocimientos nuevos, empezando en la semana del 20 de abril. Hemos desarrollado el Plan de Aprendizaje Continuo del ASD para guiarnos en las últimas 8 semanas de escuela. Pueden encontrar más información aquí.

  Comments (-1)
 • 04/13/20 Update: Transition to New Learning - Spanish

  Debido a que los edificios estarán cerrados lo que resta del año escolar, seguiremos adelante proporcionando aprendizaje continuo para nuestros estudiantes. El 20 de abril, nuestro enfoque va a pasar de enriquecimiento académico a aprendizaje nuevo basado en estándares clave. Ahora es el momento para que los estudiantes regresen a trabajar si es que aún no lo han hecho.

  Comments (-1)
 • 04/06/20 Schools Closed Remainder of 19-20 School Year - Spanish

  Hoy, el Gobernador Inslee anuncio que los edificios de las escuelas permanecerán cerrados por el resto del año escolar 2019-20. No puedo ni empezar a describir mis emociones y como muchos de ustedes, estoy muy triste por estas noticias. Las escuelas de Auburn son lugares especiales. Las relaciones entre y en medio los estudiantes, personal y familias son el corazón de nuestra comunidad. Quiero que sepan que he oído de muchos maestros y personal que están con el corazón roto al no poder estar con los estudiantes.

  Comments (-1)
 • 04/02/20: Update to Families of Seniors - Spanish

  Quiero contactarlos e informarles lo más reciente en cuanto a los estudiantes del grado 12. Aún estamos esperando instrucciones por parte del estado y no tenemos nada sólido. Sin embargo, puedo asegurarles que estamos trabajando para asegurar que ningún senior que sea elegible pierda la oportunidad de graduarse.

  Comments (-1)
 • 04/01/20: Update for ASD Families - Spring Break and Survey - Spanish

  Gracias por todo lo que están haciendo para mantener nuestra comunidad segura y sus estudiantes involucrados en aprender. Esta pandemia es un reto para todos nosotros y vamos a superarlo juntos.

  Comments (-1)
 • 03/27/20: Update to the Community - Spanish

  Espero que sus familias estén bien durante esta situación sin precedente. Estamos trabajando muy duro para apoyar a nuestro distrito durante este cierre y nos gustaría ponerlos al corriente en algunos temas que impactan a nuestra comunidad

  Comments (-1)
 • 03/23/20 Update: ASD Families of Seniors - Spanish

  El Distrito Escolar de Auburn tiene como prioridad la graduación de Seniors. Sabemos que las familias tienen muchas preguntas acerca de lo que el cierre de escuelas significa para seniors que se graduaran este año. En nuestro estado la legislatura, la Mesa Directiva de Educación (SBE por sus siglas en inglés) y la Oficina del Superintendente de Educación Pública (OSPI por sus siglas en inglés) proveyeron leyes y reglas en cuanto a los requisitos para graduación.

  Comments (-1)
 • 03/20/20 Update: ASD Site and Time Changes for Week of March 23-27 - Spanish

  Estamos comprometidos a proporcionar comidas nutritivas a tantos niños como sea posible durante este cierre escolar a nivel estatal.

  Comments (-1)
 • 03/18/20 Update: ASD Schools - Spanish

  Gracias por su apoyo y paciencia mientras navegamos esta primera semana de una crisis de salud sin precedente.

  Comments (-1)
 • 03/16/20 Update: ASD Schools - Spanish

  Juntos nos estamos enfrentando a una crisis de salud sin precedente y la seguridad de toda nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Me alienta ver cómo la gente trabaja codo a codo, sin embargo, sé que esta situación está creando mucho estrés y generando preguntas. Estamos trabajando para proporcionar respuestas tan pronto como las tengamos.

  Comments (-1)
 • 03/13/20 Update: ASD School Meals March 16-20 - Spanish

  Mientras continuamos trabajando en los detalles de este cierre de escuelas a largo plazo, espere recibir una serie de comunicaciones. Como se mencionó en los comunicados de ayer, una de las prioridades es la de proporcionar comidas para nuestros estudiantes.

  Comments (-1)
 • 03/12/20 Update: ASD School Closure-Effective Monday 3/16 - Spanish

  Como Ustedes saben, estamos encarando una crisis de salud pública sin precedentes. Yo sé que han sido unas semanas con mucho estrés puesto que la situación evoluciona diariamente.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Spanish

  Oficiales de Salud Publica han emitido una guía para disminuir la propagación del COVID-19. Además de la directiva del Gobernador de cancelar eventos grandes, el Departamento de Salud Pública de - Seattle & King County ha emitido nuevas guías que impactan todos los eventos. Debemos hacer nuestra parte.

  Comments (-1)

 • 07/01/20: Planning for 20-21 School Year - Ukrainian

  Сподіваюся, вам подобається літня перерва. Я хочу надати вам інформацію про наше планування на 20-21 навчальний рік. Ми працюємо над тим, щоб восени повернути учнів до школи, і головним пріоритетом є безпека учнів та персоналу. Виходячи з того, що ми знаємо сьогодні, у нас буде школа восени, але це буде виглядати значно інакше.

  Comments (-1)
 • 06/19/20: School Registration and Summer Meals - Ukrainian

  По закінченні 19-20 навчального року ми хочемо повідомити вам про дві важливі речі.

  Comments (-1)
 • 05/01/20 Update: Grading & Attendance Area Citizen's Ad Hoc Committee - Ukrainian

  Я сподіваюся, що у вас та вашої родини все добре. Минулий тиждень був першим тижнем нового підходу до навчання під час закриття шкіл. Студенти та викладачі повинні регулярно зустрічатися з цього часу по 19 червня. Я хочу повідомити вас щодо двох інших тем, над якими ми працювали.

  Comments (-1)
 • 04/17/20 Update: Continuous Learning in the ASD - Ukrainian

  Ми робимо перехід від повторення до нового навчання, починаючи з понеділка, 20 квітня. Ми розробили План безперервного навчання ASD, який спрямовуватиме нас на останні вісім шкільних тижнів. Більше інформації можна отримати тут.

  Comments (-1)
 • 04/13/20 Update: Transition to New Learning - Ukrainian

  Хоча шкільні будівлі закриті до кінця навчального року, ми рухаємось вперед, забезпечуючи постійне навчання для наших учнів. 20 квітня ми перейдемо від повторення до навчання на основі ключових стандартів. Зараз саме час повернути до роботи тих студентів, які ще не підключились.

  Comments (-1)
 • 04/06/20: Schools Closed Remainder of 19-20 School Year - Ukrainian

  Сьогодні губернатор Inslee оголосив, що шкільні будівлі будуть закриті до кінця 2019-20 навчального року. Я не можу почати описувати свої емоції і, як багато кого з вас, мене сумує ця новина. Школи Абурна - особливі місця. Відносини між студентами, працівниками та сім'ями - саме серце нашої громади. Я хочу, щоб ви знали, скільки вчителів та співробітників сумують, щоб не мають можливості бути разом із студентами.

  Comments (-1)
 • 04/02/20: Update to Families of Seniors - Ukrainian

  Я хочу простягнути руку і дати вам оновлення інформацію спеціально для старшокласників. Ми все ще очікуємо остаточного керівництва від держави і поки не маємо нічого солідного. Однак я можу запевнити вас, що ми працюємо над тим, щоб жоден який відповідає критеріям старшокласник не втратив можливість отримати вищу освіту.

  Comments (-1)
 • 04/01/20: Update for ASD Families - Spring Break and Survey - Ukrainian

  Дякуємо вам за все, що ви робите, щоб допомогти зберегти нашу громаду та вашого учня, який займається навчанням. Ця пандемія є викликом для всіх нас, і ми будемо її долати разом.

  Comments (-1)
 • 03/27/20: Update to the Community - Ukrainian

  Я сподіваюся, що ваша родина добре справляється в цей небачений час. Ми наполегливо працюємо над тим, щоб підтримувати наш район під час закриття, і я хотів би ознайомити вас з деякими темами, які впливають на нашу громаду.

  Comments (-1)
 • 03/23/20 Update: ASD Families with Seniors - Ukrainian

  Абурн дістріхт продовжує робити випуск студентів першочерговим завданням. Ми знаємо, що у сімей виникає багато питань щодо того, що означає закриття школи для випускників старших класів. У нашій державі законодавчий орган, Державна рада з питань освіти (SBE) та Управління нагляду за державними інструктажами (OSPI) встановлюють закони та правила щодо вимог до випускників.

  Comments (-1)
 • 03/18/20 Update: ASD Schools - Ukrainian

  Дякую за підтримку та терпіння в час коли ми орієнтуємось на перший тиждень цього безпрецедентного кризису зі здоров’ям.

  Comments (-1)
 • 3/13/20 Update: ASD School Meals March 16-20 - Ukrainian

  Поки ми продовжуємо розробляти деталі щодо цього довгострокового закриття шкіл, ви можете розраховувати на отримання ряду повідомлень. Як було сказано у вчорашньому спілкуванні, одним із головних пріоритетів є забезпечення їжею наших студентів.

  Comments (-1)
 • 3/12/20 Update: ASD School Closure-Effective Monday 3/16 - Ukrainian

  Як відомо, ми стикаємося з безпрецедентною кризою охорони здоров'я. Я знаю, що минуло кілька тижнів, коли ситуація розвивається щодня.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 8:27 p.m.: COVID-19 Update - Ukrainian

  Сьогодні вдень я брав участь у відео зустрічі за участю директорів з округів Кінг, Сногоміш та Пірс з губернатором Інслі. Він наполегливо виступає за те, щоб ми розробили плани закриття шкіл, щоб уповільнити поширення вірусу COVID-19.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 Update: Event Cancellations - Ukrainian

  Чиновники з охорони здоров'я видали вказівки щодо уповільнення поширення COVID-19. На додаток до директиви губернатора щодо скасування великих зібрань, Відділ охорони здоров'я - Сіетл і Кінг Каунті видав нові вказівки, які впливають на всі події. Ми повинні виконати свою роль.

  Comments (-1)

 • 05/01/20 Update: Grading & Attendance Area Citizen's Ad Hoc Committee - Vietnamese

  Tôi hy vọng rằng quý vị và gia đình của quý vị được mạnh khỏe. Tuần vừa rồi là tuần đầu tiên của cách học mới trong thời gian đóng cửa trường. Học sinh và giáo viên nên được kết nối thường xuyên từ nay cho đến ngày 19 tháng 6. Tôi muốn cập nhật cho quý vị về việc chúng tôi đã và đang làm việc trên hai chủ đề khác.

  Comments (-1)
 • 04/17/20 Update: Continuous Learning in the ASD - Vietnamese

  Chúng tôi sẽ thực hiện việc chuyển đổi từ việc học bổ sung kiến thức (enrichment) sang phương thức học mới bắt đầu từ (tuần) thứ Hai, ngày 20 tháng Tư. Chúng tôi đã phát triển Kế hoạch tiếp tục học tập của Nha học vụ quận Auburn để hướng dẫn chúng tôi trong tám tuần còn lại của năm học. Thêm thông tin có sẵn ở đây.

  Comments (-1)
 • 04/13/20 Update: Transition to New Learning - Vietnamese

  Do việc đóng cửa trường cho đến hết năm học, chúng tôi đang tiến hành cung cấp việc tiếp tục học tập cho học sinh. Vào ngày 20 tháng 4, chúng tôi sẽ chuyển từ việc học thêm(có thêm kiến thức) sang việc học tập mới dựa trên các tiêu chuẩn chính. Bây giờ là thời điểm để học sinh trở lại làm việc nếu học sinh vẫn chưa kết nối (với giáo viên).

  Comments (-1)
 • 04/06/20: Schools Closed Remainder of 19-20 School Year - Vietnamese

  Hôm nay Thống đốc Inslee tuyên bố các trường học sẽ đóng cửa cho đến hết năm học 2019-2020. Tôi không thể nào bắt đầu diễn tả cảm xúc của mình và giống như nhiều người, tôi rất buồn vì cái tin này. Các trường học ở Auburn là nơi đặc biệt. Mối quan hệ giữa học sinh, nhân viên và gia đình là điều chủ yếu của cộng đồng chúng ta. Tôi muốn quý vị biết rằng có rất nhiều giáo viên và nhân viên đã rất đau lòng vì không thể được cùng chung với học sinh.

  Comments (-1)
 • 04/01/20: Update for ASD Families - Spring Break and Survey - Vietnamese

  Cám ơn quý vị vì tất cả những gì quý vị đang làm để giúp giữ cho cộng đồng của chúng ta được an toàn và học sinh được tham gia vào việc học. Đại dịch này là một thách thức cho tất cả chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

  Comments (-1)
 • 03/27/20: Update to the Community - Vietnamese

  Tôi hi vọng rằng quý vị và gia đình được tốt đẹp trong thời gian chưa từng có này. Chúng tôi đang nỗ lực để hỗ trợ nha học vụ chúng ta trong thời gian đóng cửa trường và tôi muốn cập nhật cho quý vị một số chủ đề đã ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng ta.

  Comments (-1)
 • 03/23/20 Update: ASD Families of Seniors - Vietnamese

  Nha học vụ quận Auburn tiếp tục ưu tiên hàng đầu cho việc tốt nghiệp của các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. Chúng tôi biết quý vị có rất nhiều câu hỏi về việc đóng cửa trường học có ý nghĩa gì đối với các học sinh chuẩn bị tốt nghiệp. Ở tiểu bang của chúng ta, cơ quan lập pháp, Hội đồng Giáo dục tiểu bang (SBE), Văn phòng Tổng Giám đốc Nha học vụ tiểu bang(OSPI) cung cấp các luật và quy định về các yêu cầu cho việc tốt nghiệp.

  Comments (-1)
 • 03/18/20 Update: ASD Schools - Vietnamese

  Cám ơn quý vị đã hỗ trợ và kiên nhẫn trong khi chúng tôi điều hướng công việc trong tuần lễ đầu tiên của cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng có này.

  Comments (-1)
 • 03/16/20 Update: ASD Schools - Vietnamese

  Chúng ta đang cùng nhau đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng có và sự an toàn của toàn thể cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tôi rất phấn khích khi thấy mọi người cùng chung sức với nhau, tuy nhiên tôi biết tình trạng này đang tạo ra sự căng thẳng và nhiều câu hỏi. Chúng tôi đang làm việc để cung cấp những câu trả lời ngay khi chúng tôi có thể.

  Comments (-1)
 • 03/13/20 Update: ASD School Meals March 16-20 - Vietnamese

  Trong khi chúng tôi tiếp tục tìm hiểu chi tiết về việc đóng cửa trường dài hạn, quý vị có thể sẽ nhận thêm hàng loạt bản thông tin. Như đã đề cập trong một bản thông tin ngày hôm qua, một trong những ưu tiên hàng đầu là cung cấp bữa ăn cho học sinh.

  Comments (-1)
 • 03/12/20 Update: ASD School Closure-Effective Monday 3/16 - Vietnamese

  Như quý vị đã biết, chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng chưa từng có. Tôi cũng biết rằng đây là những tuần lễ căng thẳng khi tình hình vẫn phát triển hàng ngày.

  Comments (-1)
 • 03/11/20: Update - Event Cancellations - Vietnamese

  Các quan chức y tế công cộng đã ban hành sự hướng dẫn để làm chậm sự lây lan của COVID-19. Ngoài chỉ thị của Thống đốc hủy bỏ các sự kiện lớn, Bộ y tế công cộng-Seattle và quận King đã ban hành các hướng dẫn mới có tác động đến tất cả các sự kiện. Chúng ta phải thi hành nhiệm vụ của chúng ta.

  Comments (-1)
 • 03/11/20 ASD Update to COVID-19 Response - Vietnamese

  Xin chào. Đây là thông tin đầu tiên của các thông tin trong vài ngày tới dựa trên tình hình COVID-19 đang phát triển nhanh chóng.

  Comments (-1)